OUR STORY / NIA STORIO

ENGLISH

KaFo means coffee in esperanto.  Esperanto is a language introduced in 1887 by Dr. L.L. Zamenhof after years of development. He proposed Esperanto as a second language that would allow people who speak different native languages to communicate, yet at the same time retain their own languages and cultural identities. Esperanto doesn’t replace anyone’s language but simply serves as a common second language. Esperanto is politically unbiased and can be learned in much less time than most any other language. Why?  Because it’s fun. Because you want to meet new people. Because you want to travel. Because you love languages. Because you love coffee.  Really, any reason is a great reason.

KAFO

“Science may never come up with a better office communication system than the coffee break”  Kafo is located in the heart of Ridgefield where we think that everybody should believe in something.  We believe that you will have another cup of coffee once you taste ours.
HOW IT ALL BEGAN

Coffee grown worldwide can trace its heritage back centuries to the ancient coffee forests on the Ethiopian plateau. There, legend says the goat herder Kaldi first discovered the potential of these beloved beans.  The story goes that that Kaldi discovered coffee after he noticed that after eating the berries from a certain tree, his goats became so energetic that they did not want to sleep at night. Kaldi reported his findings to the abbot of the local monastery, who made a drink with the berries and found that it kept him alert through the long hours of evening prayer. The abbot shared his discovery with the other monks at the monastery, and knowledge of the energizing berries began to spread. As word moved east and coffee reached the Arabian peninsula, it began a journey which would bring these beans across the globe. After crude oil, coffee is the most sought commodity in the world.

QUALITY AND CONSISTENCY

Somewhere between the comfort food we relish and the healthy meal we seek, lies the menu at KaFo. Sure, a couple of our freshly baked (and severely addictive) pastries aren’t going to make getting into that bathing suit any easier!!…….. but combined with a delicious salad or soup and some wholegrain panini ????? Well, you get the picture! A little ‘balance’ is all it takes.

Whether you’re in the mood for a scrumptious gourmet sandwich, a mouthwatering traditional crepe or simply a sweet treat and coffee, our menu is sure to have something that makes you smile. We’re talkin’ fresh, all natural, (locally sourced when possible) ingredients prepared daily by people who really DO CARE about our reputation for top notch ‘grub’!!!!

Handmade really does make a difference. Timeless recipes executed with respect and diligence. Bottom line here is the owners of KaFo is ‘picky’ about the menu so you don’t have to be !!

Thank you for being our guest!

ESPERANTO

KaFo signifas kafon en esperanto. Esperanto estas lingvo enkondukita en 1887 fare de D-ro L.L. Zamenhof post jaroj de evoluo. Li proponis Esperanton kiel duan lingvon, kiu permesus homojn, kiuj parolas diversajn denaskajn lingvojn komuniki, tamen samtempe konservas siajn proprajn lingvojn kaj kulturajn identecojn. Esperanto ne anstataŭas la lingvon de iu ajn sed simple funkcias kiel komuna dua lingvo. Esperanto estas politike senkulpigita kaj povas esti lernata en multe malpli da tempo ol plej multaj aliaj lingvoj. Kial? Ĉar ĝi estas amuza. Ĉar vi volas renkonti novajn homojn. Ĉar vi volas vojaĝi. Ĉar vi amas lingvojn. Ĉar vi amas kafon. Vere, ia kialo estas granda kialo.

KAFO

"Scienco neniam povas veni kun pli bona oficeja komunikila sistemo ol la kafo-ripozo "Kafo situas en la koro de Ridgefield, kie ni pensas, ke ĉiuj kredu pri io. Ni kredas, ke vi havos alian tason da kafo, kiam vi gustumos nian.

KIEL ĈIU ESTAS BONA

Kafo kreskita tutmonde povas spuri sian heredaĵon malantaŭ jarcentoj al la malnovaj kafaj arbaroj sur la Etiopia altebenaĵo. Tie, legendo diras, ke la kapra posedanto Kaldi unue malkovris la eblon de ĉi tiuj amataj faboj. La historio iras, ke Kaldi malkovris kafon post kiam li rimarkis, ke post manĝi la berojn de iu arbo, liaj kaproj fariĝis tiel energiaj, ke ili ne volis dormi nokte. Kaldi raportis siajn rezultojn al la abato de la loka monaĥejo, kiu faris trinkaĵon kun la beroj kaj trovis, ke ĝi gardis lin garde tra la longaj horoj de vespera preĝo. La abato dividis sian malkovron kun la aliaj monaĥoj ĉe la monaĥejo, kaj scio pri la energizaj beroj komencis disvastigi. Kiel vorto moviĝis oriente kaj kafo atingis la Araban duoninsulon, ĝi komencis vojaĝon, kiu alportus ĉi tiujn fabojn tra la tuta mondo. Post kruda oleo, kafo estas la plej serĉata varo en la mondo.

KVALITO KAJ KONSISTADO

Iuj inter la komfortaj manĝaĵoj, kiujn ni amas kaj la sana manĝaĵo, kiun ni serĉas, kuŝas la menuo ĉe KaFo. Certe, kelkaj niajn freŝe bakitajn (kaj severe adictivajn) kuŝejojn ne fariĝos eniri en tiun banĉokonon pli facile! ...... ... sed kombinita kun delikata salato aŭ supo kaj kelkaj hundaj paninoj? Nu, vi ricevas la bildon! Iom "ekvilibro" estas ĉio, kion ĝi bezonas. Ĉu vi estas en la animo por svingema gourmeta sandviĉo, buŝa tradicia krepo aŭ simple dolĉa kruco kaj kafo, nia menuo certe havas ion, kio faras vin rideti. Ni estas freŝaj, ĉiuj naturaj parolantoj (loke provizataj), ingrediencaj preparitaj ĉiutage de homoj, kiuj vere zorgas pri nia reputacio por pinta muro "grub"! Manfarita fakte faras diferencon. Sentempaj receptoj ekzekutitaj kun respekto kaj diligenteco. Malsupra linio ĉi tie estas la posedantoj de KaFo 'elektebla' pri la menuo do vi ne devas esti! Dankon pro nia gasto!

Pastries
Pastries
Chocolate Truffles
Chocolate Truffles
Chocolate Cake
Chocolate Cake